07:00

From e-GOV to dGOV

07:00

התכנסות ורישום

08:00

דברי פתיחה
ויקטור איררה
ד"ר נחמן אורון

08:30

ברכות
ד"ר יאיר שינדל

09:00

אסטרטגית התקשוב הממשלתי 2016-2018
יאיר פראנק

09:00

פיצול מסלול SIM PASS / תחבורה

09:00

הדגשים במדיניות התחבורה הציבורית בארץ
מאיר חן

09:15

הכר נא את יפה נוף
תומר קירמאייר

09:25

Calypso to be the Open Source solution for ticketing
Ralph Gambetta

09:45

רפורמת התעריפים והפיקוח הפיננסי בתחבורה הציבורית

10:10

התפתחות המסלקה לתחבורה ציבורית

10:30

פאנל טכנולוגי לקידום התחבורה הציבורית בארץ
ויקטור איררה
שי ג'רבי
יהושע פורמן
דניאל איטח

11:15

פאנל חממות - The new Startups Incubators
חיים קופנס

09:30

המשך מליאה

09:30

פאנל תקשוב ממשלתי לאן - יישומים תשתיות והגנת הסייבר
ד"ר נחמן אורון
רז הייפרמן
רוויטל ויצמן
יוגב שמני
אופיר בן אבי
יורם מרציאנו

10:15

פאנל חדשנות במערך הבריאות
שירה לב עמי
ערן כרמון
שרון סולומון

11:00

פאנל חדשנות בתכנון דיור ובניה
רביד שמואלי
עפרה פרנקל
דוד פורשר
שירה ברנד
שי קוקוי

12:00

מליאה משותפת עם מסלול SIM PASS / תחבורה

12:00

פאנל חדשנות בתחבורה בארץ
ברוך בלוך
אשר בן שושון
גדעון קונפינו
אייל רוזנר

12:45

הגרלת חברת VEEAM, מצלמת GO-PRO

12:50

ארוחת צהריים
Open Accessibilty Menu